Projekt na stavebné povolenie/realizačný projekt

Stavebné povolenie je nevyhnutný dokument pre administratívne povolenie stavby. Žiadosť o vydanie stavebného povolenia sa podáva na príslušnom stavebnom úrade vo forme vyplneného tlačiva spolu s ďalšími prikladanými dokumentmi a projektovou dokumentáciou.

Projekt je v troch vyhotoveniach. Všetky odborné zložky projektu sú vypracované v rozsahu pre vydanie stavebného povolenia v zmysle platných predpisov.

Stavať podľa projektu na stavebné povolenie je možné u jednoduchých stavieb alebo prízemných rodinných domoch bez náročnejších detailov, za predpokladu, že realizačná firma má dostatočné skúsenosti so stavbou takýchto objektov. V opačnom prípade je nutné siahnuť po realizačnom projekte v ktorom nechýbajú dôležité stavebno-technické detaily.

V dnešnej dobe sa čoraz častejšie stretávame s projektmi, ktoré sú vyhotovené bez dôrazu na kvalitu, obsah a bez nadväznosti na budúcu realizáciu. Kombinácia zlého projektu a neodbornej stavebnej firmy má za následok katastrofálnu kvalitu stavby. Základom každej úspešnej stavby je kvalitná projektová dokumentácia a skúsený stavbyvedúci.

Projekt pre ohlásenie stavby

Projektová dokumentácia pre ohlásenie sa vypracováva v prípade, že predmetná stavba nevyžaduje stavebné povolenie. Ide o stavby, ktoré plnia doplnkovú funkciu k hlavnej stavbe a ktoré nemôžu podstatne ovplyvniť životné prostredie.
Ide o stavby:

  • prízemné stavby, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 a výška 5 m
  • podzemné stavby, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 a hĺbka 3 m, napríklad pivnice, žumpy
  • prípojky stavieb a pozemkov na verejné rozvodné siete a kanalizáciu všetkých stavieb a pozemkov a pripojenie drobných stavieb a pozemkov na rozvodné siete a kanalizáciu hlavnej stavby
  • oplotenie

Projektové energetické hodnotenie

Stavebník, ktorý žiada o stavebné povolenie je povinný spolu s projektom k stavebnému konaniu doložiť aj projektové energetické hodnotenie. Projektovým energetickým hodnotením je určovanie potreby energie v budove vypočítaním podľa projektovej dokumentácie. Projektové energetické hodnotenie sa uskutočňuje vo fáze navrhovania a projektovania novej budovy alebo významnej obnovy budovy.

Obsah projektového energetického hodnotenia rodinných domov: Tepelno-technické posúdenie (vnútorná povrchová teplota, súčiniteľ prechodu tepla konštrukcií, hygienické kritérium), energetické posúdenie (zatriedenie do energetických tried)

3D vizualizácie

Zhmotníme vaše predstavy o bývaní do jedinečných vizualizácií, ktoré vám pomôžu dosiahnuť vášho vysnívaného bývania.